Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Saopštenje: Odluka Upravnog suda važna za zabranu diskriminacije žena

Centar za ženska prava pozdravlja presudu Upravnog suda U.br.12497/22 od 20.12.2022. godine kojom je poništena odluka Sudskog savjeta u slučaju sutkinje Vrhovnog suda, Svetlane Vujanović. Pomenutom presudom je utvrđeno da je sutkinja Vujanović diskriminisana u odnosu na njene kolege muškarce, kojima je prestala funkcija sa navršenih 66 (i više) godina, jer joj je, zbog navršenih 64 godine života,onemogućeno da obavlja sudijsku funkciju pod istim uslovima pod kojima je obavljaju i muškarci.

Pomenutom presudom Upravnog suda je potvrđeno načelo zabrane diskriminacije na koje nas obavezuje Ustav Crne Gore, Zakon o zabrani diskriminacije , ali i važeći međunarodni instrumenti, prvenstveno Konvencija Ujedinjenih nacija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, posebno njeni članovi 1, 2, 11, i 15.

Stoga se sa zabrinutošću osvrćemo na izjavu ministra pravde Marka Kovača, koji je kvalifikovao presudu Upravnog suda kao ‘skandaloznu’ na taj način iskazujući negiranje i nepoznavanje problema diskriminacije žena, što nikako ne doprinosi poboljšanju ukupnog položaja žena u našem društvu.

Slučaj sutkinje Vujanović koja se , iako ugledna pravnica i žena na visokoj poziciji u pravosudnom sistemu Crne Gore, ipak susrela sa strukturnom rodno zasnovanom diskriminacijom, upozorava nas na sveprisutnu diskriminaciju žena u crnogorskom društvu i teškoće na koje žene nailaze u ostvarivanju pristupa pravdi. Sa tim se teškoćama naročito suočavaju žene koje nemaju pravnu podršku i pripadaju marginalizovanim grupama.

Očekujemo od nadležnih da se ova odluka dosljedno primijeni na sve one žene koje po osnovu odredbi člana 17 stav 1 Zakona o PIO, stiču pravo, ali ne i obavezu, na odlazak u penziju. Podsjećamo da se ova norma ne smije imperativno primjenjivati na način da proizvede diskriminatorne posljedice na muškarce i žene, te da je njena inicijalna ideja afirmacija prava žena da ranije zaključe radni staž u cilju kompenzacije za sav reproduktivni, neplaćeni rad, koji i dalje obavljaju u Crnoj Gori.