Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PREDLOG IZMJENA ZAKONA O VLADI: KVOTE ZA MANJE ZASTUPLJENI POL

CENTAR ZA ŽENSKA PRAVA UPUTIO JE PREDLOG IZMJENA ZAKONA O VLADI KOJIM PREDLAŽE KVOTE ZA MANJE ZASTUPLJENI POL

Podgorica, 21.10.2022.

Centar za ženska prava je,  u skladu sa Programom javne rasprave  o tekstu Nacrta zakona o Vladi,  Ministarstvu javne uprave i ministru Marašu Dukaju, dostavio predlog izmjena i dopuna Nacrta kojim se predlažu kvote za manje zastupljeni pol. 

Imajući u vidu kontinuiranu podzastupljenost žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i činjenicu  da je borba za rodnu ravnopravnost nemoguća bez sistemskih zakonskih i institucionalnih reformi, predložile smo da Ministarstvo javne uprave u Nacrt zakona o Vladi Crne Gore unese odredbe koje će garantovati kvote za manje zastupljeni pol, poput onih koje već postoje u izbornom zakonu.

Prijedlog Centra za ženska prava je da se Zakonom o Vladi, pored dužnosti mandatara da prilikom predlaganja sastava Vlade vodi računa o rodnoj ravnopravnosti , propiše i zakonska obaveza da u konačnom prijedlogu članova za sastav Vlade među kandidatima ne bude manje od 40% predstavnica manje zastupljenog pola. Ako struktura predviđa samo jednog potpredsjednika, Zakon o Vladi bi trebalo da predvidi da za ovu fukciju bude predložen kandidat iz reda manje zastupljenog pola. Nadalje, Zakon bi trebalo da predvidi i odredbu koja propisuje dužnost predsjednika države da odbaci svaki prijedlog za sastav Vlade koji ne poštuje kvote za manje zastupljeni pol, kao i odredbu kojom bi se garantovalo da svaka izmjena u strukturi Vlade mora biti izvršena uz uvažavanje principa rodne ravnopravnosti i poštovanje predviđenih kvota za manje zastupljeni pol.

Uvođenje kvota za manje zastupljeni pol u Zakon o Vladi obezbijedilo bi da se pitanje političkog učešća žena na najvišim nivoima odlučivanja izuzme iz dnevno-političkih kalkulacija i predstavljalo bi i zakonsku obavezu, a ne samo dobru volju mandatara za sastav Vlade.

Nakon parlamentarnih izbora 2020. godine, svjedočili smo potpunoj isključenosti žena iz postizbornih političkih konsultacija, te toliko niskoj zastupljenosti u procesu pregovora o sastavu Vlade da bi se mogla smatrati simboličnom. Ako se ne nalaze na čelu parlamentarnih partija i nemaju mjesto za stolom tokom političkih pregovora o sastavu Vlade, jasno je da u doglednoj budućnosti ne možemo očekivati da voljom političkih elita dobijemo značajniji procenat žena u Vladi Crne Gore. Zato je neizmjerno značajno da se u Nacrt zakona o Vladi uključe odredbe koje će imati istinski transformativni karakter za stanje rodne ravnopravnosti u zemlji i garantovati značajan procenat žena u Vladi.

NVO Centar za ženska prava

Show CommentsClose Comments

Leave a comment