Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Objavljen u sklopu Projekta: “Unapređivanje rodne ravnopravnosti u procesu pridruživanja EU”, finansiranog od strane Evropske unije i kofinansiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.

Rodna ravnopravnost je temeljna vrijednost Evropske unije (EU), i kao takva mora biti uključena u process pridruživanja EU na Zapadnom Balkanu (ZB). Osiguravanje rodne perspektive integrisano je u sve programe, uključujući Instrument pretpristupne pomoći (IPA), i uključuje zajedničke napore institucija, vlada, Nacionalnih IPA koordinatora (NIPAC), nadležnih ministarstava, zvaničnika/ca EU, kao i ženskih organizacija civilnog društva (ŽOCD). Ekspertiza i znanje ŽOCD su ključni u podršci vladama ZB za uključivanje principa rodne ravnopravnosti (gender mainstreaming) u njihove programe i osiguravanje vođenja računa o rodnoj ravnopravnosti kroz proces pridruživanja EU.

Ovaj Projekat nadogradnja je na rad regionalne zagovaračke mreže koja se sastoji od ŽOCD koje se bave ženskim pravima i cilj joj je unapređivanje rodne ravnopravnosti na ZB kroz proces pridruživanja EU. Finansira ga Evropska unija i kofinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Regionalne ŽOCD koje partnerski implementiraju projekat su: Reactor – Research in Action iz  Sjeverne Makedonije, Albanian Women Empowerment Network (AWEN) iz Albanije, Prava za sve/Rights for All iz Bosne i Hercegovine (BiH), Kosovo Women’s Network (KWN) sa Kosova,  Centar za ženska prava/Women’s Rights Centre (WRC) iz Crne Gore i Kvinna till Kvinna Foundation iz Švedske kroz njihovu kancelariju u Sjevernoj Makedoniji.

Opšti cilj ovog četvorogodišnjeg Projekta (2020-2024) je poboljšati i proširiti postojeću regionalnu saradnju, ojačati participativne demokratije i ostvariti inkluzivan i rodno osjetljiv proces približavanja EU. U skladu sa ovim ciljem, specifični ciljevi Projekta uključuju:

  • Jačanje kapaciteta ŽOCD za efektivan dijalog sa vladama, Delegacijama i Kancelarijama EU (EUD/EUO), lokalnim organizacijama civilnog društva (OCD) i drugim OCD u regiji, uz svijest svih uključenih o rodnoj dimenziji procesa pridruživanja EU;
  • Poboljšati odgovornost vlada i EUD/EUO u implementaciji obaveza vezanih za rodnu ravnopravnost i ženska prava u procesu pridruživanja EU.

Naša saradnja na unapređivanju ženskih prava i rodne ravnopravnosti postoji više od 20 godina i uključuje istraživanje, monitoring, uključenost građana, međusektorski pristup izgradnji koalicija, podgrantovima, pružanje usluga i zagovaranje utemeljeno na dokazima i usmjereno ka nacionalnim vladama, nacionalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost, članovima (nacionalnih) parlamenata (MP), EUD/EUO, Evropskoj komisiji, zemljama članicama EU i članovima/icama Evropskog parlamenta (MEP).

Od 2009, članice naše regionalne mreže uz partnersku podršku Kvinna till Kvinna zagovarale su pred vladama i donosiocima odluka u EU, pozivajući ih na odgovornost za ispunjavanje njihovih obaveza vezanih za ženska prava i rodnu ravnopravnost, uključujući učešće žena i ŽOCD u procesu pristupanja EU i osiguravanje vidljivosti problema vezanih za ženska prava u dokumentima vezanim za proces pristupanja. Stoga, ovaj Projekat zasnovan je na dokazima i iskustvu našeg višegodišnjeg rada na nacionalnom i regionalnom nivou u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti.

 Rok za podnošenje prijedloga: 30. jul 2021.
 Dostaviti na: grants@reactor.org.mk

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga uz prateću dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5