Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP organizovao dvodnevnu obuku “DOSTUPNI MEHANIZMI PODRŠKE ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA U PORODICI I TRGOVINE LJUDIMA”

11. i 12. aprila organizovale smo dvodnevnu obuku “DOSTUPNI MEHANIZMI PODRŠKE ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA U PORODICI I TRGOVINE LJUDIMA” u okviru projekta Jačanje sistema podrške u cilju smanjenja rizika od nasilja u porodici i trgovine ljudima koji je podržan od strane predstavništva UNICEF Montenegro UNICEF u Crnoj Gori. UNICEF Montenegro

Prvi dan obuke govorilo se o krivičnom djelu trgovine ljudima, o oblicima izvršenja ovog krivičnog djela kao i o međunarodnim standardima i nacionalnom zakonodavnom okviru za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Predavačice su bile: Nada Đurović Martinović koordinatorka u programu dječije zaštite UNICEF, Tijana Šuković, Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima; Daliborka Spasojević, Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima; Bojana Bandović, Vrhovni sud CG.

Drugi dan obuke predavačice su bile Ana Jaredić, koordinatorka Servisa za podršku CŽP i Maja Raičević, izvršna direktorica CŽP. Govorile su o nasilju prema ženama u partnerskom odnosu i u porodici, međunarodnim standardima i nacionalnom zakonodavnom okviru za zaštitu žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici i o upućivanju žrtava/oštećenih na specijalizovane usluge.

Cilj obuke je da predstavnici/ce institucija/organizacija koji direktno rade sa migrantima i izbjeglicama steknu znanja o rodno zasnovanom nasilju, nasilju u porodici uključujući nasilje nad djecom i trgovini ljudima, kao i o dostupnim mehanizmima zaštite od obje vrste nasilja. Pored toga, bilo je riječi i o tome kako se nositi sa traumom i kako pružiti rodno osjetljivu podršku žrtvama.